คณะบุคลากรสนับสนุนการสอน

นางธัญณิชา นามวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางวิยดา โนนทนวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพชรพร ประดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวรัศมี ไชยพิเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายเจริญศักดิ์ โคตรจันทา
ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง)

นายไพรัชน์ วรรณศรี
ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง)

นางสมบัติ วรรณศรี
พนักงานจ้างทั่วไป (แม่ครัว)

นายมโน นามปาน
พนักงานขับรถ

นายชัยณรงค์ คูบุบผา
พนักงานขับรถ

นางกรรณิการ์ ด้านวังขวา
แม่ครัว