คณะครูพิเศษ

นายสุทธิรักษ์ ไชยโวหาร
ครู คศ.3

นางสาวกมลชนก ภูมิภาค
ผู้ช่วยครู (เอกคอมพิวเตอร์)

นางสาวปติญภัชร ภูขาว
ผู้ช่วยครู (เอกภาษาจีน)

นายธนพล โยวะ
ผู้ช่วยครู (เอกดนตรี)

นายหริวงษ์ ถมภิรมย์
ผู้ช่วยครู (เอกพละ)

นายทรงสิทธิ์ เมืองสนธิ์
ผู้ช่วยครู (เอกนาฏศิลป์)

นางสาวศรีสุดา ศรีแสงสว่าง
ครูประจำห้องพยาบาล