คณะครูพิเศษ

นายสุทธิรักษ์ ไชยโวหาร
ครู คศ.3

นายกล้าณรงค์ ชำนาญ
ผู้ช่วยครู (เอกดนตรี)

นายประณิธาณ ภารสง่า
ผู้ช่วยครู (เอกนาฏศิลป์)

นายกิตติพงษ์ พรมกุล
ผู้ช่วยครู (เอกพละ)

นางสาวปรียารัตน์ วิชัด
ผู้ช่วยครู (เอกศิลปะ)

นางสาวอรอนงค์ อินธิทัน
ผู้ช่วยครู (เอกภาษาจีน)

Miss.JIEMANGELIC RODRIGUEZ LIBATIQUE
ผู้ช่วยครู (ครูภาษาต่างประเทศ)

นางสาวกมลชนก ภูมิภาค
ผู้ช่วยครู (เอกคอมพิวเตอร์)

นางสาวศรีสุดา ศรีแสงสว่าง
ครูประจำห้องพยาบาล