ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฏาคม 2563 - ปัจจุบัน