คณะครูสายชั้นอนุบาล 3

นางสาวกฤษณา ศรีนูเดช
ครู คศ.3

นางดวงจันทร์ ยอดสะอึ
ครู คศ.4

นางอรทัย แสนทวีสุข
ครู คศ.3

นางสาวยุพาวดี สอนภิรมย์
ครู คศ.3

นางศุภลักษณ์ เรืองเรื่อ
ครู คศ.3

นางสงกรานต์ ปราบนอก
ครู คศ.3

นางสาวฐิตาพร บุญอนันต์
ครู คศ.3

นางผุสดี นิลสาย
ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย)

นางสาวดวงฤทัย ศรีเร
ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย)

นางสาววราพร ภูครองนาค
ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย)

นางสาวมะลิวัลย์ ศรีไสว
ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย)