คณะผู้บริหาร

นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : yut2519@gmail.com

นายประชารัตน์ โนนทนวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา