คณะครูสายชั้นอนุบาล 2

นางมยุรี ทุ่งสว่าง
ครู คศ.3

นางสาวณัฐ์ภิญญา แบนกระโทก
ครู คศ.3

นางสาวเสาวลักษณ์ นุชาญรัมย์
ครู คศ.3

นางจินตนา จ้องสละ
ครู คศ.2

นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวบุณญานุช ศิลาขวา
ครู คศ.2

นางสาวปารณีย์ บุรมย์ชัย
ครู คศ.1

นางพระยุง พืชผักหวาน
ครู คศ.1

นางสาวณิทชาภา ศิลากุล
ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย)

นางสุภาพร จันทร์มะณี
ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย)

นางสาวนิธิพัฒธ์ ก้องสนั่น
ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย)

นางสาวศศิวิมล พลเทียน
ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย)

นางสาวมุกลิน ตะโมทิง
ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย)